Αρχική » Σπουδές

Προγράμματα Σπουδών του τμήματος

Εκπληρώνοντας την αποστολή του για παροχή ευρείας ανθρωπιστικής παιδείας και προαγωγή της έρευνας με άξονα την ιστορία και φιλοσοφία της επιστήμης το Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης προσφέρει τα ακόλουθα Προγράμματα Σπουδών:

 

   Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών στην Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης,το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Πτυχίου μετά από τετραετή φοίτηση (οκτώ εξαμήνων). 
    Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας και σε συναφή αντικείμενα, τα οποία οδηγούν στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ).
    Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.) το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.).το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.).