Αρχική » Έρευνα

Δημοσιεύσεις - Έρευνα

Απόσπασμα από την Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος (Οκτώβριος 2010)

Βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας που σκιαγραφήθηκαν ανωτέρω, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η έρευνα του Τμήματος είναι εμφανέστατη και αναγνωρίζεται ευρέως σε εθνική και διεθνή κλίμακα. Τα θέματα της έρευνάς του, κυρίως η Ιστορία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας και η Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, επί πλέον, δεν καλλιεργούνται σε σημαντικό βαθμό από άλλα τμήματα στην Ελλάδα και, συνεπώς, ο μοναδικός και άμεσα αναγκαίος προσανατολισμός του στη θεμελιώδη αλληλεπίδραση μεταξύ θετικών επιστημών και επιστημών του ανθρώπου δεν έχει το όμοιό του πουθενά αλλού στη χώρα. Η Επιτροπή έχει την αίσθηση ότι η επιτυχία του Τμήματος με τις δημοσιεύσεις, τη χρηματοδότηση και τις συνεργασίες του είναι συγκρίσιμη με τα περισσότερα διεθνούς φήμης προγράμματα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης παρόμοιου μεγέθους παγκοσμίως, επιβεβαιώνοντας έτσι το ρόλο του ως κέντρου αριστείας για τα θέματα που ερευνά. Επί πλέον, η Επιτροπή θα ήθελε να τονίσει ότι το Τμήμα έχει πραγματοποιήσει με συνέπεια και επιτυχία εξαιρετικά ερευνητικά αποτελέσματα παρά τους χρηματοδοτικούς περιορισμούς που του επιβάλλονται. Για αυτόν το λόγο, το Τμήμα αξίζει να επαινεθεί για την εξαιρετική διαχείριση των περιορισμένων ερευνητικών πόρων που διαθέτει.

 

Excerpt from the Report of the External Evaluation of the Department (October 2010)

Based on the research results outlined above, it can easily be seen that the Department’s research is highly visible and widely acknowledged on a national and international scale. The subjects of its research, principally the History of Science and Technology and the Philosophy of Science and Technology, moreover, are not being pursued in a significant manner by other departments in Greece and, thus, its unique and imminently necessary focus on the fundamental interaction between science and the humanities, is not being duplicated anywhere else in the country. The committee feels that the Department’s success with its publications, funding and collaborations is comparable to most internationally respected HPS programs that are of similar size throughout the world, therein confirming its role a center of excellence for the topics that it researches. Furthermore, the committee would like to point out that the Department has consistently and successfully implemented outstanding research results despite the funding limitations imposed upon it. For this reason, the Department deserves to be commended for its excellent management of the limited research resources at its disposal.